อัพเดทล่าสุด การเเปลงร่างต่างๆใน DMPC-SkullWorld

Go down

อัพเดทล่าสุด การเเปลงร่างต่างๆใน DMPC-SkullWorld

ตั้งหัวข้อ  KuymaxKaK_TH เเมค_นะเออ on Fri Apr 26, 2013 9:21 pm

อัพเดทล่าสุด การเเปลงร่างต่างๆใน DMPC-SkullWorld

==========================
Basic Main Room Functions
==========================
Status - Name
Level: Fresh ~ Super Ultimate
Attribute: Vaccine, Data, Virus
Type
Age - max 99 yrs
Weight - max 99 G
Tamer - Name of your Digimon
Trained - Times your Digimon is trained on its current level (reset after successful evolution)
Hunger: max 4
Strength: max 4
DP: max 10, consume 1 each train, recover 2 every 5min
Care Mistakes: Increases when digimon's calls are ignored for a certain amount of time
HP: Life Points, when you reach the limit of stats, training helps you keep gaining life points, max 9999)
Attack: affects damages dealt during battle
Defense: affects damages received during battle
Dexterity: affects evading rate and accuracy during battle
*Atk+Def+Dex <= 1500 (The sum of the atk, def and dex, it is always 1500)
Number of Battles (will not be reset after evolutions)
Win Ratio
Number of Battles Won
Number of Battles Lost
Feed - Meat: +1 Hunger, +1 G
Protein: +1 Strength, +2 G, 50% chance of easing negative effect brought by frequent injuries
Train - Atk, Def, Dex training
HP+5 for each successful train
Keyboard key functions:
"E": digi-egg room (function not implemented yet)
"B": change background
"S": disable/enable sound
"M": switch between keyboard and mouse mode in Atk training
"Z": as the hit key when switched to keyboard mode in atk training
Clean - Clean Digimon's poops
Connect - Battle (IP connect)ss
First icon: host game, Second icon: join game:
Attack: attack A: opponent's attack B to 0
attack B: opponent's attack C to 0
attack C: opponent's attack A to 0
A>B>C>A
Defense: Give up attacking, Def x2. Does not affect evading chance.
(Surrender function not implemented yet)
Light - Switch on/off light
Heal - Heal digimon's sickness/injury
Pause - Freeze your digimon and pause the game
Quit - Exit game
Call - On when digimon is calling
Evolution bar - It is on the right side of the main room and cannot be seen unless hovered by mouse.
It shows the evolution path your digimon has followed.
Volume Bar - Press "S" on your keyboard while in main room to toggle volume bar and disable ambient sound.
(activate it again, turning on or off the light)
Right click or press "S" again to disable it.
Frame Color - Press "C" on your keyboard to switch between different colors.
Change Background - Press "B" on your keyboard.
ID Card Generation - Press "P" on your keyboard. Make sure your digimon is not freezed. (The ID Card be created in the folder where you have the game)
Move window - Drag window with mouse left button
Minimize window - Main room: Press mouse middle button
Other rooms: Click on the minimize button on the title bar

==========================
Digimon Families
==========================
Deep Savers: Mostly water-based digimon
Wind Guardians: Mostly holy and bird digimon
Jungle Trooper: Mostly insectoid and vegetation digimon
Nature Spirits: Mostly beast, dragon and dinosaur digimon
Nightmare Soldiers: Mostly evil, dark, night-based digimon
Metal Empire: Mostly machine and cyborg digimon

==========================
Evolution Time
==========================
To In-training: ~1 hr
To rookie: ~6 hrs
To champion: ~40 hrs (4 years)
To ultimate: ~50 hrs (8 years)
To mega: ~60 hrs (13 years)
To super ultimate: ~23hrs (15 years)
==========================
Evolution System
==========================
Fresh:
------------------
ฝึก >= 10(เปิดไฟ): to In-training evoA
ฝึก >= 5 (เปิดไฟ): to In-training evoB
ฝึก >= 4 (เปิดไฟ): to In-training evoC
ฝึก = 1 (เปิดไฟ): to In-training evoD

In-training:
------------------
Base requirement: ฝึก >= 40
With base requirement satisfied:
Atk เยอะกว่าค่าอื่นๆ (เปิดไฟ): to Rookie evoA
Def เยอะกว่าค่าอื่นๆ (เปิดไฟ): to Rookie evoB
Dex เยอะกว่าค่าอื่นๆ (เปิดไฟ): to Rookie evoC
Balanced or Any: to Rookie evoD

Rookie:
------------------
Base requirement: ฝึก >= 250
With base requirement satisfied:
If care mistakes < 20:
Atk เยอะกว่าค่าอื่นๆ (เปิดไฟ):to Champion evoA
Def เยอะว่าค่าอื่นๆ (เปิดไฟ):to Champion evoB
Dex เยอะกว่าค่าอื่นๆ (เปิดไฟ): to Champion evoC
Atk เยอะกว่าค่าอื่นๆ (ปิดไฟ): to Champion evoD
Def เยอะกว่าค่าอื่นๆ (ปิดไฟ): to Champion evoE
Balanced or Any: to Champion evoF
If care mistakes > 20: to Champion evoG

Champion:
------------------
Base requirements: ฝึก >= 350, สู้ > 40, ชนะเปอร์เซ็น > 50%
With base requirements satisfied:
If care mistakes < 20:
Atk เยอะกว่าค่าอื่นๆ (เปิดไฟ): to Ultimate evoA
Def เยอะกว่าค่าอื่นๆ (เปิดไฟ): to Ultimate evoB
Dex เยอะกว่าค่าอื่นๆ (เปิดไฟ): to Ultimate evoC
Atk เยอะกว่าค่าอื่นๆ (ปิดไฟ): to Ultimate evoD
Def เยอะกว่าค่าอื่นๆ (ปิดไฟ): to Ultimate evoE
Balanced or Any: to Ultimate evoF
If care mistakes > 20: to Ultimate evoG

Ultimate:
------------------
Base requirements: ฝึก >= 450, สู้ > 100, ชนะเปอร์เซ็น > 50%
With base requirements satisfied:
If care mistakes < 20:
Atk เยอะกว่าค่าอื่นๆ (เปิดไฟ): to Mega evoA
Def เยอะกว่าค่าอื่นๆ (เปิดไฟ): to Mega evoB
Dex เยอะกว่าค่าอื่นๆ (เปิดไฟ): to Mega evoC
Atk เยอะกว่าค่าอื่นๆ (ปิดไฟ): to Mega evoD
Def เยอะกว่าค่าอื่นๆ (ปิดไฟ): to Mega evoE
Balanced or Any: to Mega evoF
If care mistakes > 20: to Mega evoG

Mega:
------------------
Base requirements: ฝึก >= 200, สู้ > 120, ชนะเปอร์เซ็น > 80%
With base requirements satisfied:
If care mistakes < 5:
15 years (ปิดไฟ): to Super Ultimate evoA

------------------
------------------
DEEP SAVERS
------------------
------------------
Fresh
------------------
Pichimon
evoA: Bukamon
evoB: Moonmon
evoC: Chapmon
evoD: Babydomon
------------------
In-training
------------------
Babydomon
evoA: Gomamon
evoB: Swimmon
evoC: Betamon
evoD: Otamon

Bukamon
evoA: Gomamon
evoB: Betamon
evoC: Swimmon
evoD: Crabmon

Chapmon
evoA: Otamamon
evoB: Swimmon
evoB: Gizamon
evoC: Lunamon

Moonmon
evoA: Lunamon
evoB: Syakomon
evoC: Betamon
evoD: Gomamon
------------------
Rookie
------------------
Betamon
evoA: Seadramon
evoB: Gekomon
evoC: Gwappamon
evoD: Frogmon
evoE: Mantaraymon
evoF: Seadramon
evoG: Octomon

Crabmon
evoA: Ebidramon
evoB: Shellmon
evoC: Hookmon
evoD: Coelamon
evoE: Dolphmon
evoF: Lekismon
evoG: Gesomon

Gizamon
evoA: Frigimon
evoB: Mojyamon
evoC: Sorcermon
evoD: Dolphmon
evoE: Seadramon
evoF: Mantaraymon
evoG: Octomon

Gomamon
evoA: Ikkakumon
evoB: Dolphmon
evoC: Coelamon
evoD: Sorcermon
evoE: Frigimon
evoF: Lekismon
evoG: Mojyamon

Lunamon
evoA: Lekismon
evoB: Sorcermon
evoC: Lekismon
evoD: Octomon
evoE: Ebidramon
evoF: Coelamon
evoG: Ikakkumon

Otamamon
evoA: Gekomon
evoB: Frogmon
evoC: Seadramon
evoD: Gwappamon
evoE: Lekismon
evoF: Frogmon
evoG: Ebidramon

Swimmon
evoA: Mantaraymon
evoB: Seadramon
evoC: Gesomon
evoD: Ebidramon
evoE: Shellmon
evoE: Coelamon
evoF: Octomon
evoG: Frigimon

Syakomon
evoA: Shellmon
evoB: Octomon
evoC: Gesomon
evoD: Mojyamon
evoE: Coelamon
evoF: Mantaraymon
evoG: Hookmon
------------------
Champion
------------------
Coelamon
evoA: Whamon
evoB: Dragomon
evoC: MarineDevimon
evoD: Divermon
evoE: Seahomon
evoF: Zudomon
evoG: Shawjamon

Gekomon
evoA: ShogunGekomon
evoB: Shawjamon
evoC: Divermon
evoD: Dragomon
evoE: ShogunGekomon
evoF: MarineDevimon
evoG: Scorpiomon

Dolphmon
evoA: Whamon
evoB: Megaeadramon
evoC: Zudomon
evoD: Branchiomon
evoE: Crescemon
evoF: Scorpiomon
evoG: MarineDevimon

Ebidramon
evoA: MarineDevimon
evoB: Divermon
evoC: Megaeadramon
evoD: Whamon
evoE: Dragomon
evoF: Seahomon
evoG: ShogunGekomon

Frigimon
evoA: Brachiomon
evoB: Dragomon
evoC: Branchiomon
evoD: MarineDevimon
evoE: Whamon
evoF: Crescemon
evoG: Dragomon

Frogmon
evoA: Divermon
evoB: Shawjamon
evoC: ShogunGekomon
evoD: Scorpiomon
evoE: MarineDevimon
evoF: Divermon
evoG: ShogunGekomon

Gesomon
evoA: Dragomon
evoB: Whamon
evoC: Brachiomon
evoD: Shawjamon
evoE: Dragomon
evoF: Seahomon
evoG: Dragomon

Gwappamon
evoA: Shawjamon
evoB: Divermon
evoC: ShogunGekomon
evoD: Whamon
evoE: Crescemon
evoF: Zudomon
evoG: Divermon

Hookmon
evoA: MarineDevimon
evoB: Whamon
evoC: Dragomon
evoD: Zudomon
evoE: Divermon
evoF: Shawjamon
evoG: Scorpiomon

Ikkakumon
evoA: Zudomon
evoB: Brachiomon
evoC: Megaeadramon
evoD: MarineDevimon
evoE: Dragomon
evoF: MegaSeadramon
evoG: MarineDevimon

Lekismon
evoA: Crescemon
evoB: MarineDevimon
evoC: Divermon
evoD: Crescemon
evoE: Zudomon
evoF: Crescemon
evoG: Whamon

Mantaraymon
evoA: Seahomon
evoB: MegaSeadramon
evoC: Seahomon
evoD: Scorpiomon
evoE: Whamon
evoF: MarineDevimon
evoG: Brachiomon

Mojyamon
evoA: MarineDevimon
evoB: Whamon
evoC: Dragomon
evoD: Zudomon
evoE: Zudomon
evoF: Shawjamon
evoG: ShogunGekomon

Octomon
evoA: Dragomon
evoB: ShogunGekomon
evoC: Scorpiomon
evoD: Dragomon
evoE: Seahomon
evoF: MegaSeadramon
evoG: Divermon

Seadramon
evoA: MegaSeadramon
evoB: Zudomon
evoC: Whamon
evoD: Whamon
evoE: Scorpiomon
evoF: MegaSeadramon
evoG: Brachiomon

Shellmon
evoA: Scopiomon
evoB: Divermon
evoC: Dragomon
evoD: Whamon
evoE: Megaeadramon
evoF: Seahomon
evoG: Whamon

Sorcermon
evoA: MarineDevimon
evoB: Dragomon
evoC: Divermon
evoD: Shawjamon
evoE: Crescemon
evoF: Crescemon
evoG: Zudomon
------------------
Ulimate
------------------
Brachiomon
evoA: Plesiomon
evoB: Plesiomon
evoC: MetalSeadramon
evoD: MetalSeadramon
evoE: JumboGamemon
evoF: Neptunmon
evoG: Pukumon

Crescemon
evoA: Dianamon
evoB: MetalSeadramon
evoC: Plesiomon
evoD: Dianamon
evoE: Neptunmon
evoF: MarineAngemon
evoG: Vikemon

Divermon
evoA: Pukumon
evoB: JumboGamemon
evoC: Pukumon
evoD: AncientMermaimon
evoE: Pukumon
evoF: JumboGamemon
evoG: Vikemon

Dragomon
evoA: JumboGamemon
evoB: MetalSeadramon
evoC: MetalSeadramon
evoD: JumboGamemon
evoE: Neptunmon
evoF: JumboGamemon
evoG: Plesiomon

MarineDevimon
evoA: MetalSeadramon
evoB: Pukumon
evoC: AncientMermaimon
evoD: Neptunmon
evoE: MarineAngemon
evoF: Pukumon
evoG: Neptunmon

MegaSeadramon
evoA: MetalSeadramon
evoB: Plesiomon
evoC: Pukumon
evoD: MetalSeadramon
evoE: MetalPiranimon
evoF: Plesiomon
evoG: Dianamon

Scorpiomon
evoA: Neptunmon
evoB: Vikemon
evoC: Vikemon
evoD: Dianamon
evoE: MetalSeadramon
evoF: MetalPiranimon
evoG: Neptunmon

Seahomon
evoA: MetalPiranimon
evoB: MetalSeadramon
evoC: Plesiomon
evoD: MetalPiranimon
evoE: Neptunmon
evoF: MarineAngemon
evoG: Pukumon

Shawjamon
evoA: JumboGamemon
evoB: JumboGamemon
evoC: Neptunmon
evoD: MarineAngemon
evoE: Pukumon
evoF: Dianamon
evoG: MarineAngemon

ShogunGekomon
evoA: Pukumon
evoB: Vikemon
evoC: Pukumon
evoD: JumboGamemon
evoE: MetalSeadramon
evoF: Vikemon
evoG: Vikemon

Whamon
evoA: AncientMermaimon
evoB: MetalSeadramon
evoC: Neptunmon
evoD: Dianamon
evoE: Pukumon
evoF: MarineAngemon
evoG: Plesiomon

Zudomon
evoA: MarineAngemon
evoB: Plesiomon
evoC: Plesiomon
evoD: Vikemon
evoE: Vikemon
evoF: Neptunemon
evoG: Vikemon
------------------
Mega
------------------
MetalSeadramon
evoA: GigaSeadramon

Plesiomon
evoA: Leviamon

Vikemon
evoA: Baihumon
------------------


------------------
WIND GUARDIANS
------------------
------------------
Fresh
------------------
SnowBotamon


evoA: Tokomon
evoB: Nyaromon
evoC: Yokomon
evoD: Paomon
------------------
In-training
------------------
Nyaromon
evoA: Salamon
evoB: Strabimon
evoC: Patamon
evoD: Biyomon

Paomon
evoA: Strabimon
evoB: Patamon
evoC: Salamon
evoD: Dracomon

Tokomon
evoA: Patamon
evoB: Coronamon
evoC: Dracomon
evoD: Strabimon

Yokomon
evoA: Biyomon
evoB: Falcomon
evoC: Hawkmon
evoD: Coronamon
------------------
Rookie
------------------
Biyomon
evoA: Birdramon
evoB: Aquilamon
evoC: Kiwimon
evoD: Peckmon
evoE: Pipismon
evoF: Angemon
evoG: Airdramon

Coronamon
evoA: Firamon
evoB: Angemon
evoC: Firamon
evoD: Unimon
evoE: Piddomon
evoF: Gatomon
evoG: Veedramon

Dracomon
evoA: Coredramon Blue
evoB: Veedramon
evoC: Airdramon
evoD: Birdramon
evoE: Leppamon
evoF: Firamon
evoG: Unimon

Falcomon
evoA: Peckmon
evoB: Kiwimon
evoC: Piddomon
evoD: Unimon
evoE: Angemon
evoF: Kokatorimon
evoE: Pipismon

Hawkmon
evoA: Aquilamon
evoB: Birdramon
evoC: Kokatorimon
evoD: Angemon
evoE: Leppamon
evoF: Kiwimon
evoG: Veedramon

Patamon
evoA: Angemon
evoB: Piddomon
evoC: Gatomon
evoD: Leppamon
evoE: Lobomon
evoF: Coredramon Blue
evoG: Unimon

Salamon
evoA: Gatomon
evoB: Leppamon
evoC: Lobomon
evoD: Veedramon
evoE: Unimon
evoF: Firamon
evoG: Angemon

Strabimon
evoA: Lobomon
evoB: Leppamon
evoC: Angemon
evoD: Piddomon
evoE: Gatomon
evoF: Firamon
evoG: Kiwimon
---------------------
Champion
---------------------
Airdramon
evoA: Piximon
evoB: AeroVeedramon
evoC: Wingdramon
evoD: Garudamon
evoE: Silphymon
evoF: AeroVeedramon
evoG: Chirinmon

Angemon
evoA: MagnaAngemon
evoB: Angewomon
evoC: Chirinmon
evoD: Antylamon
evoE: Piximon
evoF: Lobomon
evoG: Karatenmon

Aquilamon
evoA: Silphymon
evoB: Garudamon
evoC: Parrotmon
evoD: Crowmon
evoE: Antylamon
evoF: Garudamon
evoG: Deramon

Birdramon
evoA: Garudamon
evoB: Silphymon
evoC: Deramon
evoD: Parrotmon
evoE: Deramon
evoF: Karatenmon
evoG: Crowmon

Coredramon Blue
evoA: Wingdramon
evoB: AeroVeedramon
evoC: Chirinmon
evoD: AeroVeedramon
evoE: Flaremon
evoF: Antylamon
evoE: Garudamon

Firamon
evoA: Flaremon
evoB: Chirinmon
evoC: Wingdramon
evoD: Antylamon
evoE: Aeroveedramon
evoF: Crowmon
evoG: Angewomon

Gatomon
evoA: Angewomon
evoB: MagnaAngemon
evoC: Piximon
evoD: Garudamon
evoE: KendoGarurumon
evoF: Flaremon
evoG: Chirinmon

Kiwimon
evoA: Deramon
evoB: Parrotmon
evoC: AeroVeedramon
evoD: Silphymon
evoE: Wingdramon
evoF: Garudamon
evoG: Piximon

Kokatorimon
evoA: Parrotmon
evoB: Garudamon
evoC: Piximon
evoD: Karatenmon
evoE: Silphymon
evoF: Deramon
evoG: Antylamon

Leppamon
evoA: Chirinmon
evoB: Antylamon
evoC: Crowmon
evoD: Karatenmon
evoE: KendoGarurumon
evoF: Wingdramon
evoG: MagnaAngemon

Lobomon
evoA: KendoGarurumon
evoB: Piximon
evoC: Antylamon
evoD: Chirinmon
evoE: MagnaAngemon
evoF: Flaremon
evoG: Crowmon

Peckmon
evoA: Crowmon
evoB: Karatenmon
evoC: Deramon
evoD: Garudamon
evoE: Parrotmon
evoF: Wingdramon
evoG: Silphymon

Piddomon
evoA: Antylamon
evoB: MagnaAngemon
evoC: Angewomon
evoD: Chirinmon
evoE: Flaremon
evoF: Silphymon
evoG: Angewomon

Pipismon
evoA: Karatenmon
evoB: Crowmon
evoC: Antylamon
evoD: Piximon
evoE: KendoGarurumon
evoF: Silphymon
evoG: Crowmon

Unimon
evoA: Piximon
evoB: Garudamon
evoC: MagnaAngemon
evoD: AeroVeedramon
evoE: Flaremon
evoF: Chirinmon
evoG: Antylamon

Veedramon
evoA: AeroVeedramon
evoB: Chirinmon
evoC: Wingdramon
evoD: Silphymon
evoE: Parrotmon
evoF: KendoGarurumon
evoE: MagnaAngemon
---------------------
Ultimate
---------------------
AeroVeedramon
evoA: UlforceVeedramonevoB: Magnadramon
evoC: Slayerdramon
evoD: Magnadramon
evoE: Goldramon
evoF: Garudamon
evoG: Phoenixmon

Angewomon
evoA: Magnadramon
evoB: Ophanimon
evoC: Ophanimon
evoD: Magnadramon
evoE: Anubismon
evoF: Guardiangemon
evoG: Seraphimon

Antylamon
evoA: Cherubimon
evoB: Beowulfmon
evoC: Anubismon
evoD: Anubismon
evoE: Magnadramon
evoF: Apollomon
evoG: GuardiAngemon

Chirinmon
evoA: Kentaurosmon
evoB: Anubismon
evoC: Kentaurosmon
evoD: Slayerdramon
evoE: Beowulfmon
evoF: Magnadramon
evoG: Anubismon

Crowmon
evoA: Ravemon
evoB: Ravemon
evoC: Phoenixmon
evoD: Phoenixmon
evoE: AncientKazemon
evoF: Anubismon
evoG: Valkryimon

Deramon
evoA: Gryphonmon
evoB: Phoenixmon
evoC: Gryphonmon
evoD: Valkryimon
evoE: Ravemon
evoF: Anubismon
evoG: Phoenixmon

Flaremon
evoA: Apollomon
evoB: Anubismon
evoC: Apollomon
evoD: Slayerdramon
evoE: Cherubimon
evoF: Ophanimon
evoG: Gryphonmon

Garudamon
evoA: Phoenixmon
evoB: AncientKazemon
evoC: Gryphonmon
evoD: Valkryimon
evoE: AncientKazemon
evoF: Slayerdramon
evoG: Ravemon

Karatenmon
evoA: Anubismon
evoB: Ravemon
evoC: Anubismon
evoD: Ravemon
evoE: Seraphimon
evoF: Beowulfmon
evoG: Anubismon

KendoGarurumon
evoA: Beowulfmon
evoB: Beowulfmon
evoC: Gryphonmon
evoD: Anubismon
evoE: Magnadramon
evoF: Kentaurosmon
evoG: Slayerdramon

MagnaAngemon
evoA: Seraphimon
evoB: GuardiAngemon
evoC: Seraphimon
evoD: Ophanimon
evoE: Apollomon
evoF: Beowulfmon
evoG: Magnadramon

Parrotmon
evoA: Phoenixmon
evoB: AncientKazemon
evoC: AncientKazemon
evoD: Kentaurosmon
evoE: Valkryimon
evoF: Gryphonmon
evoG: Ravemon

Piximon
evoA: GuardiAngemon
evoB: Gryphonmon
evoC: Seraphimon
evoD: GuardiAngemon
evoE: Beowulfmon
evoF: Beowulfmon
evoG: Gryphonmon

Silphymon
evoA: Valkryimon
evoB: Phoenixmon
evoC: Valkryimon
evoD: Goldramon
evoE: AncientKazemon
evoF: Gryphonmon
evoG: Ravemon

Wingdramon
evoA: Slayerdramon
evoB: Goldramon
evoC: Magnadramon
evoD: Gryphonmon
evoE: Anubismon
evoF: Slayerdramon
evoG: Phoenixmon
--------------------
Mega
--------------------
Phoenixmon
evoA: Zhquiaomon

Valkryimon
evoA: Varodurumon

Ravemon
evoA:Ravemon Burst Mode

Slayerdramon
evoA:Examon

Ophanimon
evoA: Ophanimon Core Mode
------------------
------------------
JUNGLE TROOPER
------------------
------------------
Fresh
------------------
Pabumon
evoA: Motimon
evoB: Budmon
evoC: Tanemon
evoD: Puroromon
------------------
In-training
------------------
Budmon
evoA: Floramon
evoB: Palmon
evoC: Mushroomon
evoD: DoKunemon

Motimon
evoA: Tentomon
evoB: Wormmon
evoC: FanBeemon
evoD: Kunemon

Puroromon
evoA: Fanbeemon
evoB: Wormmon
evoC: Tentomon
evoD: Kunemon

Tanemon
evoA: Palmon
evoB: Kunemon
evoC: Fanbeemon
evoD: Dokunemon
------------------
Rookie
------------------
DoKunemon
evoA: BladeKuwagamon
evoB: Roachmon
evoC: Kabuterimon
evoD: Snimon
evoE: Dokugumon
evoF: Flymon
evoG: Togemon

Fanbeemon
evoA: Waspmon
evoB: Flymon
evoC: Yanmamon
evoD: Stingmon
evoE: Kuwagamon
evoF: Kuwagamon
evoG: Woodmon

Floramon
evoA: Sunflomon
evoB: Togemon
evoC: Woodmon
evoD: RedVegiemon
evoE: Waspmon
evoF: Togemon
evoG: Vegiemon

Kunemon
evoA: Flymon
evoB: Dokugumon
evoC: Stingmon
evoD: Kuwagamon
evoE: Kabuterimon
evoF: Dokugumon
evoG: Roachmon

Mushroomon
evoA: Woodmon
evoB: RedVegiemon
evoC: Yanmamon
evoD: Togemon
evoE: Togemon
evoF: Vegimon
evoG: Sunflomon

Palmon
evoA: Togemon
evoB: Sunflomon
evoC: Kabuterimon
evoD: Woodmon
evoE: Vegimon
evoF: Kuwagamon
evoG: RedVegiemon

Tentomon
evoA: Kabuterimon
evoB: Kuwagamon
evoC: Yanmamon
evoD: Stingmon
evoE: Waspmon
evoF: BladeKuwagamon
evoG: Flymon

Wormmon
evoA: Stingmon
evoB: Snimon
evoC: Kuwagamon
evoD: Dokugumon
evoE: Kabuterimon
evoF: Waspmon
evoG: Yanmamon
------------------
Champion
------------------
BladeKuwagamon
evoA: MetallifeKuwagamon
evoB: MegaKabuterimon
evoC: Okuwamon
evoD: MetallifeKuwagamon
evoE: Cannonbeemon

evoF: Dinobeemon
evoG: Blossomon

Dokugumon
evoA: Arukenimon
evoB: Okuwamon
evoC: Garbagemon
evoD: Dinobeemon
evoE: Garbagemon
evoF: Argomon
evoG: Garbagemon

Flymon
evoA: Okuwamon
evoB: Arukenimon
evoC: Dinobeemon
evoD: MegaKabuterimon
evoE: Cannonbeemon
evoF: CAnnonbeemon
evoG: Arukenimon

Kabuterimon
evoA: MegaKabuterimon
evoB: Dinobeemon
evoC: Okuwamon
evoD: Jagamon

evoE: MetallifeKuwagamon
evoF: Arukenimon
evoG: Jagamon

Kuwagamon
evoA: Okuwamon
evoB: MegaKabuterimon
evoC: Arukenimon

evoD: Blossomon
evoE: MetallifeKuwagamon
evoF: Cannonbeemon
evoG: Blossomon

RedVegiemon
evoA: Blossomon
evoB: Garbagemon
evoC: Garbagemon
evoD: Garbagemon
evoE: Garbagemon
evoF: Garbagemon
evoG: Cherrymon

Roachmon
evoA: Okuwamon
evoB: Garbagemon
evoC: Jagamon
evoD: MegaKabuterimon
evoE: Arukenimon
evoF: Blossomon
evoG: Garbagemon

Snimon
evoA: Dinobeemon
evoB: Argomon
evoC: MegaKabuterimon
evoD: Arukenimon
evoE: Cannonbeemon
evoF: Okuwamon
evoG: Jagamon

Stingmon
evoA: Dinobeemon
evoB: Okuwamon
evoC: Argomon
evoD: Argomon
evoE: Argomon
evoF: Cannonbeemon
evoG: Blossomon

Sunflomon
evoA: Lilamon
evoB: Lillymon
evoC: Blossomon
evoD: Jagamon
evoE: Cherrymon
evoF: Cherrymon
evoG: Blossomon

Togemon
evoA: Lillymon
evoB: Lilamon
evoC: Cherrymon
evoD: Jagamon
evoE: Argomon
evoF: Cherrymon
evoG: Cherrymon

Vegiemon
evoA: Jagamon
evoB: Garbagemon
evoC: Garbagemon
evoD: Garbagemon
evoE: Garbagemon
evoF: Garbagemon
evoG: Blossomon

Waspmon
evoA: Cannonbeemon
evoB: Cannonbeemon
evoC: Okuwamon
evoD: Cannonbeemon
evoE: MegaKabuterimon
evoF: Argomon
evoG: MetallifeKuwagamon

Woodmon
evoA: Cherrymon
evoB: Blossomon
evoC: Lilamon
evoD: Dinobeemon
evoE: Cherrymon
evoF: Lillymon
evoG: Arukenimon

Yanmamon
evoA: MegaKabuterimon
evoB: Dinobeemon
evoC: Okuwamon
evoD: Cherrymon
evoE: MetallifeKuwagamon
evoF: Okuwamon
evoG: Garbagemon
------------------
Ultimate
------------------
Argomon
evoA: Argomon Mega
evoB: ElDradimon
evoC: Argomon Mega
evoD: Argomon Mega
evoE: Argomon Mega
evoF: Lotusmon
evoG: Jijimon

Arukenimon
evoA: Babamon
evoB: GranKuwagamon
evoC: GranKuwagamon
evoD: Babamon
evoE: Lotusmon
evoF: Lotusmon
evoG: Rosemon

Blossomon
evoA: Puppetmon
evoB: Rosemon
evoC: Puppetmon
evoD: Rosemon
evoE: Puppetmon
evoF: Rosemon
evoG: Lotusmon

Cannonbeemon
evoA: TigerVespamon
evoB: HerculesKabuterimon
evoC: GranKuwagamon
evoD: Tigervespamon
evoE: TyrantKabuterimon
evoF: TigerVespamon
evoG: ElDradimon

Cherrymon
evoA: Lotusmon
evoB: Puppetmon
evoC: Puppetmon
evoD: ElDradimon
evoE: Lotusmon
evoF: Rosemon
evoG: Babamon

Dinobeemon
evoA: GranKuwagamon
evoB: GranKuwagamon
evoC: Argomon Mega
evoD: Argomon Mega
evoE: TyrantKabuterimon
evoF: TyrantKabuterimon
evoG: HerculesKabuterimon

Garbagemon
evoA: Jijimon
evoB: Jijimon
evoC: Jijimon
evoD: Jijimon
evoE: ElDradimon
evoF: Jijimon
evoG: Puppetmon

Jagamon
evoA: ElDradimon
evoB: Jijimon
evoC: Lotusmon
evoD: Jijimon
evoE: ElDradimon
evoF: Lotusmon
evoG: Rosemon

Lilamon
evoA: Lotusmon
evoB: Rosemon
evoC: Babamon
evoD: Lotusmon
evoE: Babamon
evoF: Babamon
evoG: Babamon

Lillymon
evoA: Rosemon
evoB: Lotusmon
evoC: Babamon
evoD: Rosemon
evoE: Lotusmon
evoF: Rosemon
evoG: Babamon

MegaKabuterimon
evoA: HerculesKabuterimon
evoB: GranKuwagamon
evoC: HerculesKabuterimon
evoD: TyrantKabuterimon
evoE: GranKuwagamon
evoF: Tigervespamon
evoG: TyrantKabuterimon

MetallifeKuwagamon
evoA: GranKuwagamon
evoB: TyrantKabuterimon
evoC: HerculesKabuterimon
evoD: GranKuwagamon
evoE: Argomon Mega
evoF: Tigervespamon
evoG: ElDradimon

Okuwamon
evoA: GranKuwagamon
evoB: HerculesKabuterimon
evoC: GranKuwagamon
evoD: TyrantKabuterimon
evoE: Tigervespamon
evoF: GranKuwagamon
evoG: TyrantKabuterimon
------------------
Mega
------------------
Puppetmon
evoA: Ebonwumon

GranKuwagamon
evoA: GrandisKuwagamon

Rosemon
evoA: Rosemon Burst mode
------------------
------------------
Nature Spirits
------------------
------------------
Fresh
------------------
Botamon
evoA: Koromon
evoB: Tsunomon
evoC: Wanyamon
evoD: DemiVeemon
------------------
In-Training
------------------
DemiVeemon
evoA: Veemon
evoB: Terriermon
evoC: Flamemon
evoD: Guilmon

Koromon
evoA: Agumon
evoB: Guilmon
evoC: Veemon
evoD: Dorumon

Tsunomon
evoA: Gabumon
evoB: Elecmon
evoC: Dorumon

evoD: Flamemon

Wanyamon
evoA: Gaomon
evoB: Veemon
evoC: Dorumon
evoD: Flamemon
------------------
Rookie
------------------

Agumon
evoA: Greymon
evoB: Tyrannomon
evoC: Geogreymon
evoD: Growlmon
evoE: Dorugamon
evoF: Agunimon
evoG: Sukamon

Dorumon
evoA: Dorugamon
evoB: Growlmon
evoC: Dorugamon
evoD: Greymon
evoE: Geogreymon
evoF: Monochromon
evoG: Sukamon

Elecmon
evoA: Leomon
evoB: Gaogamon
evoC: Garurumon
evoD: Mikemon
evoE: Tortomon
evoF: Mikemon
evoG: Monochromon

Flamemon
evoA: Agunimon
evoB: GeoGreymon
evoC: Agunimon
evoD: Dinohyumon
evoE: Monochromon
evoF: Greymon
evoG: Apemon

Gabumon
evoA: Garurumon
evoB: Gaogamon
evoC: Leomon
evoD: Gaogamon
evoE: Gargomon
evoF: Dorugamon
evoG: Mikemon

Gaomon
evoA: Gaogamon
evoB: Garurumon
evoC: Centarumon
evoD: Tortomon
evoE: Dorugamon
evoF: Mikemon
evoG: Gargomon

Guilmon
evoA: Growlmon
evoB: Greymon
evoC: Tyrannomon
evoD: GeoGreymon
evoE: Growlmon
evoF: Dorugamon
evoG: Tortomon

Terriermon
evoA: Gargomon
evoB: Apemon
evoC: Mikemon
evoD: Leomon
evoE: Centarumon
evoF: Tortomon
evoG: Garurumon

Veemon
evoA: Exveemon
evoB: Monochromon
evoC: Tortomon
evoD: Dinohyumon
evoE: Agunimon
evoF: Growlmon
evoG: Apemon
------------------
Champion
------------------
Agunimon
evoA: BurningGreymon
evoB: WarGrowlmon
evoC: BurningGreymon
evoD: RizeGreymon
evoE: Dorugreymon
evoF: Triceramon
evoG: Rapidmon

Apemon
evoA: Etemon
evoB: Grapleomon
evoC: Monzaemon
evoD: Monzaemon
evoE: MachGaogamon
evoF: WereGarurumon
evoG: Etemon

Centarumon
evoA: WereGarurumon
evoB: Betsumon
evoC: Monzaemon
evoD: RizeGreymon
evoE: Etemon
evoF: GrapLeomon
evoG: Betsumon

Dinohyumon
evoA: Mastertyrannomon
evoB: Triceramon
evoC: WarGrowlmon
evoD: Triceramon
evoE: BurningGreymon
evoF: MetalGreymon
evoG: Monzaemon

Dorugamon
evoA: DoruGreymon
evoB: Triceramon
evoC: DoruGreymon
evoD: BurningGreymon
evoE: MasterTyrannomon
evoF: RizeGreymon
evoG: Etemon

Exveemon
evoA: Paildramon
evoB: WarGrowlmon
evoC: Triceramon
evoD: WarGrowlmon
evoE: DoruGreymon
evoF: RizeGreymon
evoG: Triceramon

Gaogamon
evoA: MachGaogamon
evoB: WereGarurumon
evoC: Betsumon
evoD: Monzaemon
evoE: Triceramon
evoF: Etemon
evoG: GrapLeomon

Gargomon
evoA: Rapidmon
evoB: MachGaomon
evoC: WereGarurumon
evoD: GrapLeomon
evoE: Betsumon
evoF: Rapidmon
evoG: Wendigomon

Garurumon
evoA: WereGarurumon
evoB: Rapidmon
evoC: MachGaogamon
evoD: MetalGreymon
evoE: GrapLeomon
evoF: Etemon
evoG: Monzaemon

GeoGreymon
evoA: RizeGreymon
evoB: MetalGreymon
evoC: MasterTyrannomon
evoD: MetalGreymon
evoE: DoruGreymon
evoF: Paildramon
evoG: Betsumon

Greymon
evoA: MetalGreymon
evoB: RizeGreymon
evoC: Triceramon
evoD: WereGarurumon
evoE: BurningGreymon
evoF: WarGrowlmon
evoG: Etemon

Growlmon
evoA: WarGrowlmon
evoB: MasterTyrannomon
evoC: MetalGreymon
evoD: MasterTyrannomon
evoE: WarGrowlmon
evoF: Triceramon
evoG: MachGaogamon

Leomon
evoA: GrapLeomon
evoB: MachGaogamon
evoC: WereGarurumon
evoD: Rapidmon
evoE: Etemon
evoF: Grapleomon
evoG: Monzaemon

Mikemon
evoA: Monzaemon
evoB: MachGaogamon
evoC: Betsumon
evoD: Grapleomon
evoE: WereGarurumon
evoF: Rapidmon
evoG: Betsumon

Monochromon
evoA: Triceramon
evoB: MasterTyrannomon
evoC: Paildramon
evoD: Triceramon
evoE: Machgaogamon
evoF: GrapLeomon
evoG: Paildramon

Sukamon
evoA: Etemon
evoB: Etemon
evoC: Etemon
evoD: Etemon
evoE: Etemon
evoF: Etemon
evoG: Betsumon

Tortomon
evoA: Triceramon
evoB: RizeGreymon
evoC: Etemon
evoD: Etemon
evoE: DoruGreymon
evoF: Rapidmon
evoG: Triceramon

Tyrannomon
evoA: MasterTyrannomon
evoB: WarGrowlmon
evoC: triceramon
evoD: WarGrowlmon
evoE: BurningGreymon
evoF: DoruGreymon
evoG: Rapidmon
----------------------
Ultimate
----------------------
Betsumon
evoA: KingEtemon
evoB: KingEtemon
evoC: KingEtemon

evoD: KingEtemon
evoE: KingEtemon
evoF: KingEtemon
evoG: MetalEtemon

BurningGreymon
evoA: Aldamon
evoB: Aldamon
evoC: WarGreymon
evoD: ShineGreymon
evoE: WarGreymon
evoF: Imperialdramon
evoG: Merukimon

DoruGreymon
evoA: DoruGoramon
evoB: Imperialdramon
evoC: DoruGoramon
evoD: MetalGarurumon
evoE: Gallantmon
evoF: WarGreymon
evoG: MegaGargomon

Etemon
evoA: MetalEtemon
evoB: MetalEtemon
evoC: MetalEtemon
evoD: MetalEtemon
evoE: MetalEtemon
evoF: MetalEtemon
evoG: KingEtemon

GrapLeomon
evoA: BanchoLeomon
evoB: SaberLeomon
evoC: SaberLeomon
evoD: BranchoLeomon
evoE: MegaGargomon
evoF: MetalEtemon
evoG: MirageGaogamon

MachGaogamon
evoA: MirageGaogamon
evoB: MetalGarurumon
evoC: MetalGarurumon
evoD: MirageGaogamon
evoE: SaberLeomon
evoF: BanchoLeomon
evoG: MegaGargomon

MasterTyrannomon
evoA: Dinorexmon
evoB: Dinorexmon
evoC: Spinomon
evoD: Spinomon
evoE: Merukimon
evoF: Imperialdramon
evoG: WarGreymon

MetalGreymon
evoA: WarGreymon
evoB: WarGreymon
evoC: ShineGreymon
evoD: ShineGreymon
evoE: Aldamon
evoF: Dinorexmon
evoG: Imperialdramon

Monzaemon
evoA: Merukimon
evoB: KingEtemon
evoC: KingEtemon
evoD: Merukimon
evoE: BanchoLeomon
evoF: Spinomon
evoG: MetalEtemon

Paildramon
evoA: Imperialdramon
evoB: WarGreymon
evoC: Imperialdramon
evoD: Imperialdramon
evoE: DoruGoramon
evoF: Gallantmon
evoG: Spinomon

Rapidmon
evoA: MegaGargomon
evoB: MegaGargomon
evoC: MirageGaogamon
evoD: MirageGaogamon
evoE: Merukimon
evoF: MetalEtemon
evoG: MetalGarurumon

RizeGreymon
evoA: ShineGreymon
evoB: ShineGreymon
evoC: WarGreymon
evoD: Imperialdramon
evoE: Aldamon
evoF: Gallantmon
evoG: Dinorexmon

Triceramon
evoA: Spinomon
evoB: Spinomon
evoC: Dinorexmon
evoD: Dinorexmon
evoE: Imperialdramon
evoF: Dorugoramon
evoG: ShineGreymon

WarGrowlmon
evoA: Gallantmon
evoB: Imperialdramon
evoC: Imperialdramon
evoD: Gallantmon
evoE: Spinomon
evoF: Aldamon
evoG: BranchoLeomon

WereGarurumon
evoA: MetalGarurumon
evoB: MetalGarurumon
evoC: MirageGaogamon
evoD: SaberLeomon
evoE: BanchoLeomon
evoF: MegaGargomon
evoG: MirageGaogamon
--------------------------
Mega
--------------------------
Imperialdramon
evoA: Imperialdramon Fighter Mode

ShineGreymon
evoA: ShineGreymon Burst mode

WarGreymon
evoA: Omegamon

MetalGarurumon
evoA: Omegamon

MirageGaogamon
evoA: MirageGaogamon Burst mode
------------------
------------------
Nightmare Soldiers
------------------
------------------
Fresh
-----------------
Mokumon
evoA: Demimeramon
evoB: Yaamon
evoc: Pagumon
evoD: Tsumemon
-----------------
In-Training
-----------------
Demimeramon
evoA: Candlemon
evoB: Lopmon
evoc: Keramon
evoD: Bakumon

Pagumon
evoA: Gazimon
evoB: Bakumon
evoC: Renamon
evoD: Keramon

Tsumemon
evoA: Keramon
evoB: Impmon
evoC: DemiDevimon
evoD: Gazimon

Yaamon
evoA: Impmon
evoB: Gazimon
evoC: BlackAgumon
evoD: Renamon
------------------
Rookie
------------------
Bakumon
evoA: Wizardmon
evoB: Fugamon
evoC: Ogremon
evoD: Devimon
evoE: Tuskmon
evoF: Sangloupmon
evoG: Nanimon

BlackAgumon
evoA: BlackGreymon
evoB: DarkTyrannomon
evoC: Deltamon
evoD: Tuskmon
evoE: Meramon
evoF: BlackGreymon
evoG: Minotauromon

Candlemon
evoA: Meramon
evoB: Fugamon
evoC: Deltamon
evoD: Devidramon
evoE: Chrysalimon
evoF: Wizardmon
evoG: Devimon

DemiDevimon
evoA: Devimon
evoB: Wizardmon
evoC: Musyamon
evoD: DarkTyrannomon
evoE: BlackGreymon
evoF: Ogremon
evoG: Sangloupmon

Gazimon
evoA: Sangloupmon
evoB: DarkTyrannomon
evoC: Deltamon
evoD: Ogremon
evoE: BlackGreymon
evoF: Fugamon
evoG: Devidramon

Impmon
evoA: Musyamon
evoB: Devimon
evoC: Ogremon
evoD: Wizardmon
evoE: Devimon
evoF: Chrysalimon
evoG: Nanimon

Keramon
evoA: Chrysalimon
evoB: Kyuubimon
evoC: Devimon
evoD: Chrysalimon
evoE: Devidramon
evoF: Musyamon
evoG: Tuskmon

Lopmon
evoA: Turuiermon
evoB: Wendigomon
evoC: Devimon
evoD: Sangloupmon
evoE: Ogremon
evoF: Tuskmon
evoG: Bakemon

Renamon
evoA: Kyubimon
evoB: Sangloupmon
evoC: Bakemon
evoD: Tuskmon
evoE: BlackGreymon
evoF: Wizardmon
evoG: Meramon
------------------
Champion
------------------
Bakemon
evoA: Phantomon
evoB: Pumpkinmon
evoC: Skullsatamon
evoD: LadyDevimon
evoE: Mummymon
evoF: SkullMeramon
evoE: Digitamamon

BlackGreymon
evoA: MetalGreymon
evoB: SkullGreymon
evoC: Digitamamon
evoD: Mammothmon
evoE:MetalGreymon
evoF: SkullGreymon
evoG: Kyukimon

Chrysalimon
evoA: Infermon
evoB: Kyukimon
evoC: Phantomon
evoD: Neodevimon
evoE: Skullsatamon
evoF: Infermon
evoG: LadyDevimon

DarkTyrannomon
evoA: Mammothmon
evoB: Kyukimon
evoC: SkullGreymon
evoD: MetalGreymon
evoE: WaruMonzaemon
evoF: SkullGreymon
evoE: Kyukimon

Deltamon
evoA: SkullGreymon
evoB: Asuramon
evoC: Mummymon
evoD: Mammothmon
evoE: MetalGreymon
evoF: WaruMonzaemon
evoG: Taomon

Devidramon
evoA: LadyDevimon
evoB: SkullGreymon
evoC: Myotismon
evoD: Pumpkinmon
evoE: MetalGreymon
evoF: LadyDevimon
evoG: Pumpkinmon

Devimon
evoA: Myotismon
evoB: Mummymon
evoC: LadyDevimon
evoD: NeoDevimon
evoE: Kyukimon
evoF: Infermon
evoG: Asuramon

Fugamon
evoA: Mummymon
evoB: Digitamamon
evoC: SkullMeramon
evoD: WaruMonzaemon
evoE: Phantomon
evoF: Asuramon
evoG: Skullsatamon

Kyubimon
evoA: Taomon
evoB: Kyukimon
evoC: SkullGreymon
evoD: NeoDevimon
evoE: Infermon
evoF: Mammothmon
evoG: Mummymon

Meramon
evoA: SkullMeramon
evoB: Skullsatamon
evoC: Myotismon
evoD: LadyDevimon
evoE: MetalGreymon
evoF: Pumpkinmon
evoG: Mammothmon

Minotaruomon
evoA: Mammothmon
evoB: WaruMonzaemon
evoC: Kyukimon
evoD: Phantomon
evoE: Digitamamon
evoF: Mammothmon
evoG: Asuramon

Musyamon
evoA: Asuramon
evoB: Mummymon
evoC: Myotismon
evoD: SkullMeramon
evoE: Infermon
evoF: LadyDevimon
evoG: Digitamamon

Nanimon
evoA: Warumonzaemon
evoB: Digitamamon
evoC: Digitamamon
evoD: Digitamamon
evoE: Digitamamon
evoF: Digitamamon
evoG: NeoDevimon

Ogremon
evoA: Skullsatamon
evoB: Phantomon
evoC: Taomon
evoD: Asuramon
evoE: Pumkinmon
evoF: Myotismon
evoG: Phantomon

Sangloupmon
evoA: Myotismon
evoB: Taomon
evoC: Mammothmon
evoD: LadyDevimon
evoE: SkullMeramon
evoF: Mummymon
evoF: SkullGreymon

Turuiermon
evoA: Antylamon
evoB: Asuramon
evoC: Neodevimon
evoD: Taomon
evoE: Mammothmon
evoF: Pumpkinmon
evoG: Skullmeramon

Tuskmon
evoA: Pumpkinmon
evoB: SkullGreymon
evoC: Asuramon
evoD: NeoDevimon
evoE: Skullgreymon
evoF: MetalGreymon
evoG: SkullMeramon

Wendigomon
evoA: Antylamon
evoB: Asuramon
evoC: Neodevimon
evoD: Taomon
evoE: Mammothmon
evoF: Pumpkinmon
evoG: Skullmeramon

Wizardmon
evoA: SkullMeramon
evoB: LadyDevimon
evoC: Digitamamon
evoD: Asuramon
evoE: Infermon
evoF: Taomon
evoG: Myotismon

------------------
Ultimate
------------------
Antylamon
evoA: Kerpymon
evoB: Kerpymon
evoC: Kerpymon
evoD: Beelzemon
evoE: Kerpymon
evoF: Kerpymon
evoG: Sakuyamon

Asuramon
evoA: Zanbamon
evoB: Boltmon
evoC: Beelzemon
evoD: Boltmon
evoE: Beelzemon
evoF: Zanbamon
evoG: Daemon

Digitamamon
evoA: Devitamamon
evoB: Devitamamon
evoC: Devitamamon
evoD: Devitamamon
evoE: Devitamamon
evoF: Devitamamon
evoG: Pharaohmon

Infermon
evoA: Diaboromon
evoB: Diaboromon
evoC: Beelzemon
evoD: Piedmon
evoE: Pharaohmon
evoF: Diaboromon
evoG: Lilithmon

Kyukimon
evoA: Sakuyamon
evoB: SkullMammothmon
evoC: Sakuyamon
evoD: SkullMammothmon
evoE: Lilithmon
evoF: Piedmon
evoG: Lilithmon

LadyDevimon
evoA: Lilithmon
evoB: Piedmon
evoC: Lilithmon
evoD: Milleniumon
evoE: Sakuyamon
evoF: Lilithmon
evoG: VenomMyotismon

Mammothmon
evoA: SkullMammothmon
evoB: SkullMammothmon
evoC: Boltmon
evoD: SkullMammothmon
evoE: BlackWargreymon
evoF: Daemon
evoG: Megidramon

MetalGreymon
evoA: BlackWarGreymon
evoB: Megidramon
evoC: Megidramon
evoD: SkullMammothmon
evoE: Daemon
evoF: BlackWarGreymon
evoG: Sakuyamon

Mummymon
evoA: Pharaohmon
evoB: Devitamamon
evoC: Pharaohmon
evoD: Piedmon
evoE: Diaboromon
evoF: Diaboromon
evoG: Daemon


Myotismon
evoA: VenomMyotismon
evoB: Lilithmon
evoC: VenomMyotismon
evoD: Daemon
evoE: Milleniumon
evoF: Pharaohmon
evoG: Beelzemon

NeoDevimon
evoA: Beelzemon
evoB: VenomMyotismon
evoC: Milleniumon
evoD: Beelzemon
evoE: Diaboromon
evoF: Daemon
evoG: VenomMyotismon


Phantomon
evoA: Piedmon
evoB: Piedmon
evoC: Pharaohmon
evoD: Pharaohmon
evoE: VenomMyotismon
evoF: Devitamamon
evoG: Piedmon

Pumpkinmon
evoA: Boltmon
evoB: Devitamamon
evoC: Daemon
evoD: Boltmon
evoE: BlackWarGreymon


evoF: Piedmon
evoG: Devitamamon

SkullGreymon
evoA: Megidramon
evoB: Milleniumon
evoC: Milleniumon
evoD: Megidramon
evoE: BlackWarGreymon
evoF: BlackWarGreymon
evoG: Devitamamon

SkullMeramon
evoA: Boltmon
evoB: Boltmon
evoC: VenomMyotismon
evoD: Piedmon
evoE: BlackWargreymon
evoF: Daemon
evoG: Sakuyamon

Skullsatamon
evoA: Daemon
evoB: Pharaohmon
evoC: Daemon
evoD: Zanbamon
evoE: Beelzemon
evoF: VenomMyotismon
evoG: Lilithmon

Taomon
evoA: Sakuyamon
evoB: Sakuyamon
evoC: Beelzemon
evoD: Lilithmon
evoE: Diaboromon
evoF: Lilithmon
evoG: Beelzemon

WaruMonzaemon
evoA: Daemon
evoB: Devitamamon
evoC: Piedmon
evoD: Devitamamon
evoE: VenomMyotismon
evoF: Megidramon
evoG: Piedmon
------------------
Mega
------------------
Beelzemon
evoA: Beelzemon Blast Mode

Diaboromon
evoA: Armageddonmon

Milleniumon
evoA: Apocolymon
------------------
------------------
METAL EMPIRE
------------------
------------------
Fresh
------------------
MetalKoromon
evoA: Hopmon
evoB: Kapurimon
evoC: Upamon
evoD: Xiaomon
------------------
In-training
------------------
Hopmon
evoA: Monodramon
evoB: Dracomon
evoC: Solarmon
evoD: ToyAgumon

Kapurimon
evoA: Hagurumon
evoB: Armadillomon
evoC: Kokuwamon
evoD: Solarmon

Upamon
evoA: Armadillomon
evoB: Gotsumon
evoC: Monodramon
evoD: Commandramon

Xiaomon
evoA: Commandramon
evoB: Solarmon
evoC: Kokuwamon
evoD: ToyAgumon
------------------
Rookie
------------------
Armadillomon
evoA: Ankylomon
evoB: Drimogemon
evoC: Starmon
evoD: Cyclonemon
evoE: Guardromon
evoF: Trailmon
evoG: Numemon

Commandramon
evoA: Sealsdramon
evoB: Reptiledramon
evoC: Coredramon Green
evoD: Ankylomon
evoE: Tankmon
evoF: Cyclonemon
evoG: Clockmon

Dracomon
evoA: Coredramon Green
evoB: Reptiledramon
evoC: Cyclonemon
evoD: Ankylomon
evoE: Sealsdramon
evoF: Ankylomon
evoG: Drimogemon

Gotsumon
evoA: Deputymon
evoB: Ninjamon
evoC: Clockmon
evoD: Tankmon
evoE: Mekanorimon
evoF: Guardromon
evoG: Raremon

Hagurumon
evoA: Guardromon
evoB: Mekanorimon
evoC: Reptiledramon
evoD: Thunderballmon
evoE: Trailmon
evoF: Trailmon
evoG: Numemon

Kokuwamon
evoA: Tankmon
evoB: Starmon
evoC: Deputymon
evoD: Clockmon
evoE: Mekanorimon
evoF: Starmon
evoG: Drimogemon

Monodramon
evoA: Reptiledramon
evoB: Cyclonemon
evoC: Coredramon Green
evoD: Guardromon
evoE: Drimogemon
evoF: Ninjamon
evoG: Ankylomon

Solarmon
evoA: Trailmon
evoB: Guardromon
evoC: Mekanorimon
evoD: Clockmon
evoE: Thunderballmon
evoF: Trailmon
evoG: Ninjamon

ToyAgumon
evoA: Cyclonemon
evoB: Ninjamon
evoC: Mekanorimon
evoD: Reptiledramon
evoE: Sealsdramon
evoF: Sealsdramon
evoG: Guardromon
------------------
Champion
------------------
Ankylomon
evoA: Shakkoumon
evoB: Groundramon
evoC: Armormon
evoD: Knightmon
evoE: Tankdramon
evoF: MetalTyrannomon
evoG: Tekkamon

Clockmon
evoA: BigMamemon
evoB: Andromon
evoC: Tekkamon
evoD: Vademon
evoE: Datamon
evoF: Locomon
evoG: Vademon

Coredramon Green
evoA: Groundramon
evoB: Megadramon
evoC: Cyberdramon
evoD: MetalTyrannomon
evoE: BigMamemon
evoF: Cyberdramon
evoG: Datamon

Cyclonemon
evoA: MetalTyrannomon
evoB: Megadramon
evoC: Cyberdramon
evoD: ExTyrannomon
evoE: Groundramon
evoF: Megadramon
evoG: Groundramon

Deputymon
evoA: Knightmon
evoB: MetalMamemon
evoC: Datamon
evoD: Andromon
evoE: BigMamemon
evoF: Locomon
evoG: Giromon

Drimogemon
evoA: Giromon
evoB: Mamemon
evoC: MetalMamemon
evoD: Groundramon
evoE: Shukkoumon
evoF: Tankdramon
evoG: Armormon

Guardromon
evoA: Andromon
evoB: Shakkoumon
evoC: Giromon
evoD: Tekkamon
evoE: Tankdramon
evoF: Locomon
evoG: Datamon

Mekanorimon
evoA: Datamon
evoB: Andromon
evoC: BigMamemon
evoD: Shakkoumon

evoE: ExTyrannomon
evoF: Locomon
evoG: Megadramon

Ninjamon
evoA: Mamemon
evoB: MetalMamemon
evoC: BigMamemon
evoD: Datamon
evoE: Cyberdramon
evoF: Giromon
evoG: Datamon

Numemon
evoA: Vademon
evoB: ExTyrannomon
evoC: Vademon
evoD: ExTyrannomonevoE: Vademon
evoF: ExTyrannomon
evoG: Vademon

Raremon
evoA: ExTyrannomon
evoB: Vademon
evoC: ExTyrannomon
evoD: Vademon
evoE: Extyrannomon
evoF: Vademon
evoG: ExTyrannomon

Reptiledramon
evoA: Cyberdramon
evoB: MetalTyrannomon
evoC: Megadramon
evoD: ExTyrannomon
evoE: Megadramon
evoF: MetalTyrannomon
evoG: Megadramon

Sealsdramon
evoA: Tankdramon
evoB: MetalTyrannomon
evoC: Andromon
evoD: Giromon
evoE: Cyberdramon
evoF: MetalMamemon
evoG: Datamon

Starmon
evoA: Datamon
evoB: Tekkamon
evoC: Knightmon
evoD: Giromon
evoE: Armormon
evoF: Mamemon
evoG: Andromon

Tankmon
evoA: Megadramon
evoB: Datamon
evoC: BigMamemon
evoD: Megadramon
evoE: Tankdramon
evoF: Armormon
evoG: Shakkoumon

Thunderballmon
evoA: MetalMamemon
evoB: Mamemon
evoC: Tekkamon
evoD: Datamon
evoE: Tekkamon
evoF: BigMamemon
evoG: Giromon

Trailmon
evoA: Locomon
evoB: Giromon
evoC: MetalMamemon
evoD: Andromon
evoE: Megadramon
evoF: Groundramon
evoG: Vademon
------------------
Ultimate
------------------
Andromon
evoA: HiAndromon
evoB: HiAndromon
evoC: Justimon
evoD: Justimon
evoE: Chaosdramon
evoF: Granlocomon
evoG: PrinceMamemon

Armormon
evoA: Cannondramon
evoB: Cannondramon
evoC: Machinedramon
evoD: Machinedramon
evoE: Machinedramon
evoF: Granlocomon
evoG: KingChessmon

Bigmamemon
evoA: PrinceMamemon
evoB: KingChessmon
evoC: PrinceMamemon
evoD: PrinceMamemon
evoE: KingChessmon
evoF: PrinceMamemon
evoG: EBEmon

Cyberdramon
evoA: Justimon
evoB: Justimon
evoC: Darkdramon
evoD: Darkdramon
evoE: Darkdramon
evoF: Chaosdramon
evoG: Machinedramon

Datamon
evoA: EBEmon
evoB: QueenChessmon
evoC: QueenChessmon
evoD: HiAndromon
evoE: HiAndromon
evoF: QueenChessmon
evoG: HIAndromon

ExTyrannomon
evoA: KingChessmon
evoB: PrinceMamemon
evoC: KingChessmon
evoD: PrinceMamemon
evoE: KingChessmon
evoF: PrinceMamemon
evoG: Darkdramon

Giromon
evoA: Darkdramon
evoB: EBEmon
evoC: EBEmon
evoD: QueenChessmon
evoE: HiAndromon
evoF: Granlocomon
evoG: QueenChessmon

Groundramon
evoA: Breakdramon
evoB: Cannondramon
evoC: Darkdramon
evoD: Machinedramon
evoE: Chaosdramon
evoF: Darkdramon
evoG: Machinedramon

Locomon
evoA: Granlocomon
evoB: Granlocomon
evoC: Granlocomon
evoD: Darkdramon
evoE: Machindramon
evoF: HiAndromon
evoG: PrinceMamemon

Mamemon
evoA: PrinceMamemon
evoB: Cannondramon
evoC: Cannondramon
evoD: PrinceMamemon
evoE: PrinceMamemon
evoF: Granlocomon
evoG: EBEmon

Megadramon
evoA: Machinedramon
evoB: Machinedramon
evoC: Breakdramon
evoD: Darkdramon
evoE: Breakdramon
evoF: Chaosdramon
evoG: Justimon

MetalMamemon
evoA: HiAndromon
evoB: Justimon
evoC: EBEmon
evoD: EBEmon
evoE: Darkdramon
evoF: EBEmon
evoG: PrinceMamemon

MetalTyrannomon
evoA: Darkdramon
evoB: Breakdramon
evoC: Machinedramon
evoD: Chaosdramon
evoE: Machinedramon
evoF: Darkdramon
evoG: Cannondramon

Knightmon
evoA: Justimon
evoB: Cannondramon
evoC: KingChessmon
evoD: Justimon
evoE: Machinedramon
evoF: PrinceMamemon
evoG: KingChessmon

Shakkoumon
evoA: KingChessmon
evoB: HiAndromon
evoC: Cannondramon
evoD: KingChessmon
evoE: Chaosdramon
evoF: KingChessmon
evoG: HiAndromon

Tankdramon
evoA: Chaosdramon
evoB: Machinedramon
evoC: Cannondramon
evoD: Chaosdramon
evoE: Machinedramon
evoF: Darkdramon
evoG: Breakdramon

Tekkamon
evoA: QueenChessmon
evoB: EBEmon
evoC: Darkdramon
evoD: QueenChessmon
evoE: HiAndromon
evoF: QueenChessmon
evoG: EBEmon

Vademon
evoA: EBEmon
evoB: EBEmon
evoC: EBEmon
evoD: EBEmon
evoE: EBEmon
evoF: EBEmon
evoG: KingChessmon
------------------
Super Ultimate
------------------
Darkdramon
evoA: Omekamon

EBEmon
evoA: PlatinumNumemon

Machinedramon
evoA: Destromon

Breakdramon
evoA:Examon
avatar
KuymaxKaK_TH เเมค_นะเออ
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 58
ขอบคุณ : 5
วันที่สมัคร : 05/07/2012
อายุ : 19
ที่อยู่ : HOEN

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ